Zápis 2020/2021

Domů / Rodiče / Zápis 2020/2021

 LETÁK k zápisu do MŠ 

15. dubna 2020  Den otevřených dveří od 13.00 do 17.00 hodin – třída Kuřátka Pozvánka

Zápis 2020/2021

Zápis do Mateřské školy Albrechtická (i do MŠ Letců), se bude konat:

4. a 5. května 2020 od 13.00 do 17.00 v Lidovém domě Kbely

(Toužimská 244, Praha 9 – Kbely)

!!!!!! POZOR !!!!!! Každá mateřská škola koná zápis SAMOSTATNĚ, pouze na stejném místě a ve stejném čase.

Pokud se chcete ucházet o místo v obou MŠ, musíte podat do každé ŽÁDOST O PŘIJETÍ  a EVIDENČNÍ LIST  ZVLÁŠŤ. 

Odkaz na webové stránky druhé mateřské školy na území MČ Praha 19 (MŠ Letců) – k využití, pokud uvažujete o podání přihlášky do obou mateřských škol: www.mskbely.cz

Zápis pro školní rok 2020/2021

1. STÁHNĚTE a následně VYTISKNĚTE nezbytné dokumenty (ke stažení níže na této stránce nebo v záložce Dokumenty MŠ):

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2. Evidenční list dítěte

(Pokud si dokumenty nemáte možnost vytisknout, můžete si je vyzvednout přímo v MŠ dne 15. 4. 2020 v rámci Dne otevřených dveří ve třídě Kuřátka od 13.00 do 17.00 hod.)

2. Vyplňte dokumenty:

• Žádost o přijetí vyplňuje zákonný zástupce sám.

• Evidenční list vyplňuje zákonný zástupce také sám, vyjma části „Vyjádření lékaře“, kterou musí vyplnit praktický lékař dítěte (pediatr) a potvrdit ji svým razítkem.

• Oba dokumenty nezapomeňte podepsat a zkontrolovat.

3. Připravit si DOKLADY, které se u zápisu předkládají:

občanský průkaz zákonného zástupce (popř. povolení k pobytu u cizinců), • v případě, že by nemohl ani jeden ze zákonných zástupců dítěte a někdo by je zastupoval, je nutné přinést úředně ověřenou plnou moc, • rodný list dítěte.

1. Kritéria přijímaní dětí pro školní rok 2020/2021

V rámci správního řízení „O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ“, případně o stanovení max. tříměsíčního zkušebního pobytu, rozhoduje výhradně ředitel MŠ. Podle stanovených kritérií a pravidel přijímání dítěte do MŠ, se kterými je seznámen i zřizovatel (MČ Praha 19), ředitel rozhoduje, které děti budou přijaty či nepřijaty. Po dobu, kdy se do MŠ nemohou z kapacitních přijmout všechny děti, jsou stanovena tato kritéria a pravidla přijímání dětí:Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné(§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého pobytu(v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020). *

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020). *
 2. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území
  MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území
  MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věkupřed začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 4. Děti dvouletémístem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu)
  ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 5. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, seřazené podle data narození od nejmladších po nejstarší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

*   Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti či více let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti, které splňují druhé kritérium a tak následovně.

 Vysvětlivky: • MČ = městská část • ŠŽ = školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)

2. Dále UPOZORŇUJEME:

1. Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

(Právě i informaci o řádném očkování potvrdí lékař na Evidenčním listu, není třeba zvláštního potvrzení.)

2. V letošním roce se k zápisu do MŠ musí dostavit rodiče dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnout 5 (či více) let věku– pro tyto děti je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona)! Tyto děti mají nárok na přijetí ve spádové mateřské škole dle místa trvalého pobytu. Spádové mateřské školy jsou v naší městské části (Praha 19) dvě – MŠ Letců a MŠ Albechtická. Jelikož je pro obě spádové mateřské školy spádovým obvodem celé území MČ Praha 19, mohou si rodiče vybrat, do které MŠ své dítě zapíší. (!!! Zákonní zástupci, jejichž děti do MŠ již chodí, k zápisu znovu nemusí !!!)

1. Vyplněné dokumenty:

• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání • Evidenční list (včetně potvrzení od lékaře) (Oba dokumenty ke stažení níže na této stránce nebo v záložce Dokumenty MŠ.)

2. Doklady

• Platný občanský průkaz zákonného zástupce • Rodný list dítěte • popřípadě další dokumenty (povolení k pobytu u cizinců, plnou moc při zastupování, atd.)

3. Dále je možné doložit

• Rozhodnutí od odkladu školní docházky • Dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby ředitel školy mohl rozhodnout a také mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření.

Účast dítěte u zápisu není nutná, avšak pokud pro něj nebudete mít hlídání, bude zde přítomna paní učitelka, která na Vaše dítě dohlédne.

Kdo u zápisu bude a co na něm dostanu • U zápisu bude přítomen ředitel školy a zástupce ředitele školy. • Dostanete potvrzení o účasti na zápisu s Vaším registračním číslem a základními informacemi.

Zveřejnění výsledků zápisu pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu (děti přijaté i nepřijaté) budou zveřejněny na webu mateřské školy a umístěny i na budově školy dne: pondělí 11. 5. 2020 od 14:00 hod. (uvedena budou pouze registrační čísla uchazečů).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.

Rodičům přijatých dětí se písemné vyrozumění o přijetí nezasílá – pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu.

b) odevzdání zápisového lístku a zpětvzetí žádosti (týká se pouze rodičů, které děti přihlásí do obou mateřských škol-tj. Letců a Albrechtická)

Pokud se zákonný zástupce rozhodne podat přihlášku souběžně i do druhé MŠ na území MČ Praha 19 (Mateřská škola Letců, příspěvková organizace) budou mu u zápisu navíc předány:

1. Zápisový lístek 2. Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oba tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) po vyhlášení výsledků zápisu zákonný zástupce odevzdá do té mateřské školy, kam se rozhodne, že bude jeho dítě docházet. Tato mateřská škola si ponechá „Zápisový lístek“ a obratem kontaktuje druhou mateřskou školu, které také předá „Žádost o zpětvzetí žádosti…“.

Odevzdáním dokumentů:

 1. potvrdíte zájem o místo v jedné mateřské škole,
 2. uvolníte místo dalšímu nepřijatému uchazeči.

Termín pro odevzdání Zápisového lístku a Žádosti o zpětvzetí žádosti je stanoven na: úterý 12. 5. 2020 od 7.30 do 17.00 hod. 

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477